Kuratorskonventet

Kuratorskonventet bildades 1831 för att öka samarbetet mellan nationerna och tillvarata nationernas gemensamma intressen. Nationernas kuratorer sammanträder i Kuratorskonventet en gång i månaden under terminstid då även representanter för andra organisationer med studentanknytning som studentkårerna, studentprästerna, studenthälsan m. fl. sitter adjungerade. Samtliga medlemmar i studentnationerna äger tillträde till sammanträdena.

Kuratorskonventet handhar vidare för nationernas räkning en rad kontakter med utomstående parter som Uppsala universitet, Uppsalas studentkårer, Uppsala kommun, samt utomstående organisationer och företag. Kuratorskonventet ger dessutom regelbundet ut olika publikationer, till exempel tidningen Recentior och Nationsguiden, och genomför i samband med Valborgfirandet kampanjen ”Varannan Vatten”.

Styrning
Kuratorskonventet har en styrelse, kallad Arbetsnämnden, bestående av presidiet (CC, vCC och CP), fyra av Kuratorskonventet valda ledamöter och två suppleanter samt Curator Curatorum emerita/emeritus. Arbetsnämnden har bland annat till uppgift att bereda och utreda de ärenden som senare behandlas på Kuratorskonventets möten.